Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ތަފާސްހިސާބު

ޑާޓާ ސެޓް 2017 ދަނޑުވެރި ކަމުގެ އުފެއްދި ތަކެތި (ކިލޯއިން/in kgs)

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިދާރާ


ލިޔެކިޔުން


Annual Local Crop Production in 2017

ފޯމެޓް : PDF
ސައިޒް: KB 221.96 KB