Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. ތަފާސްހިސާބު

ތަފާސްހިސާބު


1 ޕޯސްޓް

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު (ފިލްޓަރއިން ކަޑާލާ)


މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބު 2013 މަސްވެރިކަން    ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު   
އިދާރާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       ޝާއިޢުކުރީ : 26 ޑިސެމްބަރު 2019