Skip to main content

  1. Home
  2. Jobs and procurements

Jobs and procurements

Organisations

Topic

Type

233 results

In: jobs_and_procurements


Job   
Director, Finance (IUL)164-HR/1/2021/16

Job vacancy

Last updated : 19 April 2021      From: National Centre for Information Technology

Job   
Job Opportunity : Assistant Procurement officer ( J-333216)

Job Opportunity : Assistant Procurement officer ( J-333216)

Last updated : 16 April 2021      From: Ministry of Islamic Affairs

Job   
Job Opportunity : Assistant Procurement officer ( J-318888)

Job Opportunity : Assistant Procurement officer ( J-318888)

Last updated : 16 April 2021      From: Ministry of Islamic Affairs

Job   
Job Opportunity : Administrative officer ( J-333212)

Job Opportunity : Administrative officer ( J-333212)

Last updated : 16 April 2021      From: Ministry of Islamic Affairs

Job   
Job Opportunity : Administrative officer ( J-333211)

Job Opportunity : Administrative officer ( J-333211)

Last updated : 16 April 2021      From: Ministry of Islamic Affairs

Job   
ލީގަލް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

-

Last updated : 15 April 2021      From: Ministry of Defence

Job   
A2 Sheet - Accounts Officer

A2 Sheet - Accounts Officer (IUL No: (IUL) 164-HR/1/2021/8)

Last updated : 15 April 2021      From: National Centre for Information Technology

Procurement   
އަންދާސީހިސާބު - ހާބަރ ކްރާފްޓް 105 ލޯންޗް މަރާމާތު ކުރުމަށް (2021/50)

.

Last updated : 13 April 2021      From: Ministry of Defence

Procurement   
އަންދާސީހިސާބު - ބާލީސް ސަޕްލައި ކުުރުމަށް(2021/51)

.

Last updated : 13 April 2021      From: Ministry of Defence

Fisheries    Procurement   
Job Announcement No:- (IUL)30-A4/30/2021/61 Fisheries Ranger

location _ Kulhudhuffushi City Council office

Last updated : 06 April 2021      From: Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture