Skip to main content

  1. Home
  2. Search
Organisations

Topic

Type

103 results

From: Ministry of Defence

Job   
Civil Service Job Application Form

Civil Service Job Application Form

Last updated : 10 June 2021      From: Ministry of Defence

News   
Bangladesh Chief of Army Staff pays courtesy call on Minister of Defence

Discussions focused on boosting close Defence Cooperation ties between Maldives and Bangladesh

Last updated : 03 June 2021      From: Ministry of Defence

Open Correspondence   
List of chemicals that can be imported without permit

This is the list of the chemicals that can be imported without permit. Please note that this list would be frequently updated.

Last updated : 12 May 2021      From: Ministry of Defence

News   
DASA publishes Maldives Aviation Security Screening Technology List (MASSTL)

MASSTL provides information on various screening technologies

Last updated : 03 May 2021      From: Ministry of Defence

News   
Enhancing aviation security is Government’s high priority: Minister Mariya

Minister was Chief Guest at Japan Govt.’s anti-terror equipment handover ceremony

Last updated : 28 April 2021      From: Ministry of Defence

General Information   
Response given to concerned parties as per the Right to Information Act

.

Last updated : 26 April 2021      From: Ministry of Defence

General Information   
Answers given to recipents as per the information act2

icom reports

Last updated : 18 April 2021      From: Ministry of Defence

Job   
ލީގަލް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް

-

Last updated : 15 April 2021      From: Ministry of Defence

Procurement   
އަންދާސީހިސާބު - ހާބަރ ކްރާފްޓް 105 ލޯންޗް މަރާމާތު ކުރުމަށް (2021/50)

.

Last updated : 13 April 2021      From: Ministry of Defence

Procurement   
އަންދާސީހިސާބު - ބާލީސް ސަޕްލައި ކުުރުމަށް(2021/51)

.

Last updated : 13 April 2021      From: Ministry of Defence