Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

28 އޭޕްރީލު 2021 - ޚަބަރު 12 ރަމަޟާން 1442 ގެ ނިޔަލަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލެ ސިޓީއިން 8 ލައްކަ ރުފިޔާ
1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މާލޭ ސިޓީއިން ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 899،031.00ރ ލިބިއްޖެއެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 20،863 މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އަދަދެވެ. މީގެ ތެރެއިން 17،858 މީހުން އޮންލައިން ޒަކާތް ދައްކާފައިވާއިރު 3005 މީހުންވަނީ މިނިސްޓްރީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކައުންޓަރުން ޒަކާތްދައްކާފަވެއެވެ.
26 އޭޕްރީލު 2021 - ޚަބަރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި!
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ޤުރުއާން އުނގެނުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު ހަނި ވުމުގެ ސަބަބުން ޤުރުއާން އުނގެނުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަން ފިލުވާލައި ދިވެހީންނަކީ ޤުރުއާނަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކު ކަމުގައި ހެދުމެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހީންނަށްވެސް އެ ޤައުމުތަކުގައި ތިބެ ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް ފެންވަރަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަކީވެސް މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދެކެވެ.
23 އޭޕްރީލު 2021 - ޚަބަރު ޛިކުރާ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ވަޤުތީ މިސްކިތް ހުޅުވައިފި
ޛިކުރާ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ވަޤުތީ މިސްކިތް މިއަދު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށް ހުޅުވި މި މިސްކިތުގައި އެއްފަހަރާ 500 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މިރެއިން ފެށިގެން މި މިސްކިތުގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ،އަންހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
11 އޭޕްރީލު 2021 - ޚަބަރު ރިސޯޓްތަކުގެ އިމާމުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމުގައިވާ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ރިސޯޓުތަކުގެ އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމްގެ 5 ބެޗުގެ ކިޔެވުން ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ހޯލުގައި އޮތް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިންނާ މުޚާތަބުކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި 5 ބެޗުގެ ކިޔެވުން ނިމުނު ކަމުގައިވިއަސް އިތުރު 2 ބެޗެއްގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުން މި ބެޗްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށިގެންދާނެ ކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ، ރިސޯޓުތަކުގެ ފަރާތު މިކަމަށް އެދިލައްވާނަަމަ އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މީހުން ބިނާކުރުމުގައި ސަރުކާރުންދެއްވާ އެއްބާރުލުން ބަލައިގަނެ ރައީސް އިބްރާހިިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަދާކުރެއްވިއެވެ.
29 މާރިޗު 2021 - ޚަބަރު ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް 25 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި
އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް، ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަދުރު ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ.
19 މާރިޗު 2021 - ޚަބަރު ލ. ފޮނަދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރެވުނު މިސްކިތް މިނިސްޓަރ ހުޅުވައިދެއްވައިފި
ލ. ފޮނަދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވުނު " އަލް މަސްޖިދުލް ވިދާދި" މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުގައި ހިމެނޭ މި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ "އިނޯކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ގެ ފަރާތުންނެވެ.މިނިސްޓަރ


ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް


އަލްފާޟިލް ޝާފިޢު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު


އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހަސަން

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް


އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ ޢަލީ

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް


އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ރަޝާދު

ސީނިއާރ އެކްސެކެޓިވް ޑިރެކްޓާރ


އަލްފާޟިލް އައްސަދު އާދަމް

އެކްސެކެޓިވް ޑިރެކްޓާރ

ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

  1. ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  2. ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  3. ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައްކުރުން.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް
އިސްލާމީ މަރުކަޒު, މާލެ
ފޯން
3020200

info@islamicaffairs.gov.mv