Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

12 އޯގަސްޓު 2021 - ޚަބަރު ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބައްދަލު ކުރެއްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށް ދިއަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މައިގަނޑު ދެކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
10 އޯގަސްޓު 2021 - ޚަބަރު ށ.މަރޮށީ ސުކޫލުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރު އެސެމްބްލީ މިނިސްޓަރ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން ށ. މަރޮށީ ސުކޫލުގެ އެސެމްބްލީ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ މިއަދު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ށ. މަރޮށީ މުނައްވަރާ ސުކޫލުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ދިރާސީ އާ އަހަރަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި، ހިތްވަރުދެއްވަވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.
13 ޖުލައި 2021 - ޚަބަރު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޣަނީ ޢަބްދުލް ހަކީމް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލލާމިކް އެފެއާޒްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ކުރެންދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވވާ މިސްކިތާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮޅުވެލިފުށީގައި ހުރި މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
13 ޖުލައި 2021 - ޚަބަރު ބަނގުލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ހައިކޮމިޝަން އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ބަނގުލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ރިއަރ އެޑްމިރަލް މުޙައްމަދު ނަޒުމުލް މިއަދު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވުނީ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބަނގުލަދޭޝް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.
6 ޖުލައި 2021 - ޚަބަރު ރ.ވާދޫގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ މިސްކިތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހައިމަން ކޮންސްޓަރަކްޝަން އާއި ހަވާލުކޮށްފި
ރ.ވާދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަމުންދާ މިސްކިތުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ހައިމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް އާއި މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއީ 4.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އެވެ. ހަައިމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ހަބީބެވެ.
30 ޖޫން 2021 - ޚަބަރު އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ހއ.އުތީމު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ، އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ އުތީމުގައި ހުރި ބަންޑާރަ މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިސްމާޢިލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.މިނިސްޓަރ


ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް


އަލްފާޟިލް ޝާފިޢު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު


އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހަސަން

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް


އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ ޢަލީ

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް


އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ރަޝާދު

ސީނިއާރ އެކްސެކެޓިވް ޑިރެކްޓާރ


އަލްފާޟިލް އައްސަދު އާދަމް

އެކްސެކެޓިވް ޑިރެކްޓާރ

ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

  1. ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  2. ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  3. ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައްކުރުން.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް
އިސްލާމީ މަރުކަޒު, މާލެ
ފޯން
3020200

info@islamicaffairs.gov.mv