Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

25 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރު ނެރެފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 2021 ވަނަ އަހަރު ވޯލް ކަލަންޑަރާއި ޓޭބަލް ކަލަންޑަރު ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. ހިޖުރީ ތާރީޚާއި މީލާދީ ތާރީޚާއި، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނަކަތްތައް އަދި ނަމާދު ވަގުތު އެނގޭނޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ވޯލް ކަލަންޑަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ -/25 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި ޓޭބަލް ކަލަންޑަރެއްގެ އަގަކީ -/65 ރުފިޔާއެވެ.
25 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލައިގެންކިޔެވުމުގެ ވާޗުއަލް ޤައުމީ މުބާރާތް 2020 އަށް ވައިބާއިން ކިޔެވުމުގެ ރެކޯޑިން ފޮނުވޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލައިގެންކިޔެވުމުގެ ވާޗުއަލް ޤައުމީ މުބާރާތް 2020ގެ ޕޯޓަލް އަށް، ކިޔެވުމުގެ ރެކޯޑިން ހުށަހަޅަން ދަތިވާ ބައިވެރިންނަށް 7321728 ވައިބަރ ނަންބަރަށް ވީޑިއޯ ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ. މި ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި މިވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ކިޔެވުމުގެ ރެކޯޑިން ޕޯޓަލްއަށް ހުށަހެޅުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުން އަންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީން ލިބެމުން އަންނާތީއެވެ.
18 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ގުޅިގެން ފޯރަމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 1 ގަޑިއިރާ 30 މިނިޓްގެ މި ފޯރަމް އަކީ ޓީވީއެމް އާއި، މިނިސްޓްރީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އަދި ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްއިން ލައިވްކޮށް ގެނެސްދިން ފޯރަމެކެވެ.
16 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ކީރިތި ޤުރުއާން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ވާޗުއަލް ޤައުމީ މުބާރާތް 2020 ފަށައިފި
ކީރިތި ޤުރާނާއިބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފިއެވެ. އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް 2020 ވަނަ އަހަރު މި މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ވާޗުއަލްކޮށެވެ.
12 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ނ. މަގޫދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވުނު މިސްކިތް ހުޅުވައިފި
ނ.މަގޫދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވުނު މިސްކިތް ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ.
12 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ށ. ފުނަދޫ ގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވުނު މިސްކިތް ހުޅުވައިފި
ށ.ފުނަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވުނު މިސްކިތް ހުޅުވައިފި


މިނިސްޓަރ


ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން

އިމާމު, އިސްލާމީ މަރުކަޒު


އަލްއުސްތާޛް ނަސްރުﷲ ޢަލީ

އިމާމު, އިސްލާމީ މަރުކަޒު


އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަރީފް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


އައްޝެއިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


ޝާފިޢު އަލީ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

  1. ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  2. ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  3. ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައްކުރުން.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް
އިސްލާމީ މަރުކަޒު, މާލެ
ފޯން
3020200

info@islamicaffairs.gov.mv