Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުން 24 ޖަނަވަރީ 2019 ގައި ގެޒެޓް ކޮށްފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅޭނީ، އެ އުސޫލުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދަފްތަރު މުރާޖަޢާކޮށް އަލުން އެކުލަވާލުމަށް 06 ޖުލައި 2020 އިން 23 ޖުލައި 2020 ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްވަނީ އަންގާފައެވެ.
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމް ޢިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރާއްޖޭގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ޢިލްމުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
15 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަސް ފެށިގެންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތެއް ލިބިފާ ނުވާތީ އެ ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ، އެ ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
ޝާއިޢުކުރުންތައް

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މުއްދަތު ހުޅުވާލުން 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         އާންމު މަޢުލޫމާތު    
ހުކުރު ޚުތުބާ: 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ( ޒަކާތުގެ މުހިންމުކަމާއި، އޭގެ މަތިވެރިކަން ) 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2020         ޚުތުބާ    
ހުރިހާ ޝާއިޢުކުރުންތައް ބަލާލަންމިނިސްޓަރ


ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން

އިމާމު, އިސްލާމީ މަރުކަޒު


އަލްއުސްތާޛް ނަސްރުﷲ ޢަލީ

އިމާމު, އިސްލާމީ މަރުކަޒު


އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަރީފް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


އައްޝެއިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


ޝާފިޢު އަލީ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

  1. ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  2. ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  3. ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައްކުރުން.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް
އިސްލާމީ މަރުކަޒު, މާލެ
ފޯން
3020200

info@islamicaffairs.gov.mv