Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

30 ޖުލައި 2020 - ޚަބަރު ޢީދު ނަމާދަށް އައުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް
ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ޢީދު ނަމާދަށް އައުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މި އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަސް ހުކުރު ދުވަހާ ދިމާވުމުން މި ދެ ނަމާދުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްނަމާދަކަށް އައުމަށް މިނިސްޓްރީ ގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސް ކުރައްވައެވެ. އަދި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދީން މިސްކިތަށް ނައުމަށް ބާރު އަޅާކަމުގައި ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.
20 ޖުލައި 2020 - ޚަބަރު ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕުރޮގުރާމްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމުގައިވާ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފިއެވެ. ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯރކްގެ ތެރެއިން އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ޤައިދީންގެ ހިތުގައި ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ލޯބިޖެއްސުމަށާއި ދީނީ ކަންތައްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ދީނީ ދަރުސްތަކާއި، ދީނީ ކައުންސެލިންގެ ޚިދުމަތް ޤައިދީންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު މި ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށީ، 05 ޖުލައި 2020 އިން ފެށިގެންނެ
20 ޖުލައި 2020 - ޚަބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްވެރިން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ.އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްވެރިން، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ލަރނިންގ ސެންޓަރއެއް ޤާއިމުކުރުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި، ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުންނާ އަދި ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.
18 ޖުލައި 2020 - ޚަބަރު އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ސަބަބުން މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް މިއަދު ވަނީ އިޖްތިމާޢީ ބޮޑެތި މުޞީބާތްތަކާއި ކުރިމަތިވެފަ: ޚުތުބާ
ނިމިދިޔަ ހުކުރު ޚުތުބާ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މައްޗަށެވެ. ވަގުފާރީގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ އަޚްލާޤިއްޔާތާއި، އިންސާނީ ކަރާމަތް މަނާކުރާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންސާނުން ވަގަށް ނެގުމާއި، އަޅުންގެ ގޮތުގައި މިނިވަން އިންސާނުން ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަށިވިއްކުމުގެ ޙަރާމް ވިޔަފާރިއާ، ކުޑަކުދީން ލައްވައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުވުމާއި، މީހުން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށްފަހު އެމީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އުޖޫރަ ނުދިނުން ފަދަ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހިމެނޭކަމަށް ޚުތުބާގައިވެއެވެ.
15 ޖުލައި 2020 - ޚަބަރު ޒަކާތުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރުގެއްލޭ ގޮތަށް ވާހަކަނުދެއްކެވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބެހުމަށްޓަކައި ރޯމަ މަހުގެ ކުރިން، ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު މުރާޖަޢާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައިވަނީ ފުރަބަންދުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި އަންގައިފިއެވެ. ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު އާކުރުމަކީ، ވަކި ޚާއްސަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެހިގެން ދައުލަތުގެ ތަފާތު އެކި މުއައްސަސާތަކާއެކު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ އާއި ، ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ވަރަށް ގިނަ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހަޅަން ޖެހުމާއެކު ފަޤީރު ޙާލަތުގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް މި ހުރިހައި ލިޔެކިޔުންތައް އެކި މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ހަމަކުރުމަށްްފަހު، އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުރަސްތަކެއް މެދުވެރިވާތީ ކަމަށް މިނިސްްޓްރީން އާންމުކުރި ބަޔާނުގައި އަންގާފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން އެންމެފަހުން ޝާއިޢުކުރީ

ޢީދު ނަމާދަށް އައުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް 30 ޖުލައި 2020         ޚަބަރު   
ޢީދު ޚުޠުބާ: 31 ޖުލައި 2020 (ޢީދުލް އަޟްޙާގެ ހަޤީޤަތާއި މަޤްޞަދުތައް) 28 ޖުލައި 2020         ޚުތުބާ   
ޚުޠުބާ: 31 ޖުލައި 2020 (ޚުތުބަތުލް ވަދާޢުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ) 28 ޖުލައި 2020         ޚުތުބާ   
އެންމެ ފަހުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

މިނިސްޓަރ


ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން

އިމާމު, އިސްލާމީ މަރުކަޒު


އަލްއުސްތާޛް ނަސްރުﷲ ޢަލީ

އިމާމު, އިސްލާމީ މަރުކަޒު


އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަރީފް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


އައްޝެއިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


ޝާފިޢު އަލީ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

  1. ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  2. ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  3. ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައްކުރުން.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް
އިސްލާމީ މަރުކަޒު, މާލެ
ފޯން
3020200

info@islamicaffairs.gov.mv