Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

19 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޚަބަރު މުދިމުންނާއި އިމާމުން ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރަނީ
ހުރިހައި މުދިމުންނާއި އިމާމުންނަކީ އިސްލާމީ ތަޢުލީމީ ރޮނގުން ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ހިންގާ ކޯސްތަށް މިއަދު އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. މި ޙަފްލާ އިފްތާޙް ކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްފާޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމެވެ.
15 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޚަބަރު މަތީ ތަޢުލީމަށް ޒަކާތު ފަންޑު ސްކޮލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
"މަތީ ތަޢުލީމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ސްކޮލަރޝިޕާއި ޚާއްޞަ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު"ގެ ދަށުން މާލީ އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު އަންނަ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލާފިއެވެ. މި ފުރުޞަތަކީ ފުދުންތެރިކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވެފައިވާ ދަރިވަރުންނާއި ފުރިހަމަކުރަމުން ދިޔަ ކޯސް މެދުކެނޑިފައިވާ ދަރިވަރުންނާއި، ގްރެޖުއޭޓް ނުވެވިފައިތިބި ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތެކެވެ.
14 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޚަބަރު އިސްލާމްދީނާމެދު އުފެދިފައިވާ ޝުބުޙަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލައިވް ވެބިނަރއެއް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އިސްލާމްދީނާމެދު އުފެދިފައިވާ ޝުބުޙަތައް ޢާއްމުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމަށްޓަކައި ވެބިނަރއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.
14 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޚަބަރު ޖަނާޒާ ކޯސް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދަނީ
ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން ޖަނާޒާކޯސް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދަަން ފަށައިފިއެވެ. 5 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ގޫގުލް މީޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ވާއިޛުންނެވެ.
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޚަބަރު 9 މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހިންގާ މިސްކިތްތައް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 9 ރަށެއްގެ މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން 2 މިސްކިތެއްގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައެވެ.
8 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ޚަބަރު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ޢަބްދުލް ޣަނީ ޢަބްދުލް ޙަކީމްއާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.


މިނިސްޓަރ


ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙަސަން

އިމާމު, އިސްލާމީ މަރުކަޒު


އަލްއުސްތާޛް ނަސްރުﷲ ޢަލީ

އިމާމު, އިސްލާމީ މަރުކަޒު


އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަރީފް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


އައްޝެއިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


ޝާފިޢު އަލީ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް


މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

  1. ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  2. ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  3. ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައްކުރުން.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް
އިސްލާމީ މަރުކަޒު, މާލެ
ފޯން
3020200

info@islamicaffairs.gov.mv