Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

18 ޖެނުއަރީ 2021 - ޚަބަރު އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިހުންނަވާ ސަފީރު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިހުންނަވާ ސަފީރު ހަރ އެކްސަލަންސީ ކެރަން ރޮސްލަރ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.
18 ޖެނުއަރީ 2021 - ޚަބަރު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މޫސާ ސިރާޖް، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
11 ޖެނުއަރީ 2021 - ޚަބަރު ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާޢިދުގެ ބައެއް ބައިތަކަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙް ތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ބާއްވައިފި
ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ޤަވާޢިދުގެ ބައެއް ބައިތަކަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮންސިއެވެ. މި ސެޝަންގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ސަލާމްބުނުމުގެ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހާއި، އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު އިތުރު ދެ ޗުއްޓީއާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
22 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ވާޗުއަލް ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2020 ފައިނަލް ބުރުގެ ކިޔެވުން ދައްކާ ގޮތުގެ ތާވަލް
ވާޗުއަލް ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2020 ފައިނަލް ބުރުގެ ކިޔެވުން ދައްކާ ގޮތުގެ ތާވަލް
17 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ޔުނިސެފް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ޔުނިސެފް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ޑރ. އެމް މުނީރު އޭ ސަފައެއްދީން އޭބޭފުޅާގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
14 ޑިސެމްބަރު 2020 - ޚަބަރު ޒަކާތުގެ ނިޞާބަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެ
09 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުދަލު ޒަކާތް ވާޖިބުވާ ނިޞާބަކީ 6961.50 ( ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްރުފިޔާ/ ފަންސާސް ލާރި) ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިރު، 09 ޑިސެމްބަރ 2019 އިން 08 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ނިޞާބުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 4950.40 ( ހަތަރު ހާސްނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ/ ސާޅިސް ލާރި) އެވެ.

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ކޮމްޕިއުޓަަރ ޓެކްނީޝަން 8 ޑިސެމްބަރު 2020         ވަޒީފާ    
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަަރ 8 ޑިސެމްބަރު 2020         ޕްރޮކިއުމަންޓް    
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 8 ޑިސެމްބަރު 2020         ވަޒީފާ    
ހުރިހާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަދި ބީލަން ބަލާލަން


މިނިސްޓަރ


ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް


އަލްފާޟިލް ޝާފިޢު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު


އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހަސަން

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް


އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ ޢަލީ

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް


އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ރަޝާދު

ސީނިއާރ އެކްސެކެޓިވް ޑިރެކްޓާރ


އަލްފާޟިލް އައްސަދު އާދަމް

އެކްސެކެޓިވް ޑިރެކްޓާރ

ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

  1. ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  2. ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  3. ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައްކުރުން.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް
އިސްލާމީ މަރުކަޒު, މާލެ
ފޯން
3020200

info@islamicaffairs.gov.mv