Skip to main content

  1. ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމުހިންމު އުސްއަލިތައް

29 މާރިޗު 2021 - ޚަބަރު ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް 25 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި
އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް، ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަދުރު ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ.
19 މާރިޗު 2021 - ޚަބަރު ލ. ފޮނަދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރެވުނު މިސްކިތް މިނިސްޓަރ ހުޅުވައިދެއްވައިފި
ލ. ފޮނަދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވުނު " އަލް މަސްޖިދުލް ވިދާދި" މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުގައި ހިމެނޭ މި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ "އިނޯކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ގެ ފަރާތުންނެވެ.
25 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޚަބަރު ރިސޯޓް ތަކުގެ އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ބެޗުގެ ކިޔެވުން ނިމިއްޖެ
އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމުގައިވާ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިމާމުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމުގެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ބެޗުގެ ކިޔެވުން ނިމިއްޖެއެވެ.01 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ފެބުރުވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މި ދެ ބެޗުގައި ޖުމްލަ25 ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ.
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޚަބަރު ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ބައެއް ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މޭޔަރުންނާއި، ބައެއް ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ދެ ގަޑިއަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުންތައް އޮތީ 18 ފެބްރުއަރީ 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެދުނުއެވެ. މިގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑު ސިޓީގެ މޭޔަރާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވާއިރު، އެ ދެ ކައުންސިލުގެ ޓީމެއް މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޚަބަރު "ގުޑް ގަވަރނަންސް ޕްރެކްޓިސެސް އިން އަ ޕެންޑަމިކް" ވަރޗުއަލް ވޯކްޝޮޕްގައި މިނިސްޓްރީން ބައިވެރިވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ގުޑް ގަވަރނަންސްގެ ފަރާތުން ފެބުރުވަރީ 23 އިން 24 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ގުޑް ގަވަރނަންސް ޕްރެކްޓިސެސް އިން އަ ޕެންޑަމިކް" ވާޗުއަލް ވޯކްޝޮޕްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.
24 ފެބްރުއަރީ 2021 - ޚަބަރު ދީނީ ޙަރަކާތް ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު މިނިސްޓްރީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ދީނީ ޙަރަކާތް ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ހިއްސާކުރުމާ އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެމިނިސްޓަރ


ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އައްޝައިޚް އިލްޔާސް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް


އަލްފާޟިލް ޝާފިޢު ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބު


އައްޝައިޚް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ހަސަން

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް


އައްޝައިޚް ނަޞްރުﷲ ޢަލީ

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމުގެ އިމާމް


އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ރަޝާދު

ސީނިއާރ އެކްސެކެޓިވް ޑިރެކްޓާރ


އަލްފާޟިލް އައްސަދު އާދަމް

އެކްސެކެޓިވް ޑިރެކްޓާރ

ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން


މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން ކުރާ މަސައްކަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ މަސައްކަތްތައް

  1. ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
  2. ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  3. ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައްކުރުން.

އިދާރާގެ އިތުރު ތަފްސީލް ބެއްލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ

އިދާރާއަށް ގުޅުއްވުމަށްއޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް
އިސްލާމީ މަރުކަޒު, މާލެ
ފޯން
3020200

info@islamicaffairs.gov.mv